Fotografie Jaap Spieker, gevestigd Kalmoes 27, 8935 PA te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.jaapspieker.nl
Kalmoes 27, 8935 PA Leeuwarden
+31 (0) 653953756

Jaap Spieker is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotografie Jaap Spieker. Hij is te bereiken via fotografiejaapspieker@gmail.com
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fotografie Jaap Spieker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fotografie Jaap Spieker verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fotografiejaapspieker@gmail.com

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Fotografie Jaap Spieker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Fotografie Jaap Spieker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotografie Jaap Spieker) tussen zit.

Hoe persoonsgegevens bewaren
Fotografie Jaap Spieker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen, conform het wettelijke verplichte termijn van rijksoverheid en die van de Belastingdienst Nederland.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotografie Jaap Spieker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fotografie Jaap Spieker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotografie Jaap Spieker en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U unt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fotografiejaapspieker@gmail.com. Bezwaar dient duidelijk omschreven met uitleg en reden, in een ondertekend pdf aan ons kenbaar gemaakt (zie onder)

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek . Fotografie Jaap Spieker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotografie Jaap Spieker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.